پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آزاد شدن اراضی ملی به مساحت 46000 مترمربع و رفع تصرف 2000مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه یزد
بازدید : 35 12 تير 1398 ساعت 17:18 شماره :61553

آزاد شدن اراضی ملی به مساحت 46000 مترمربع و رفع تصرف 2000مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد:به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ابرکوه، درراستای اجرای حکم قضایی، اراضی ملی منطقه چاهگیر به مساحت 46000 مترمربع اراضی ملی تحت تصرف، فرمانده یگان حفاظت اداره کل وکارشناس حقوقی اداره کل منابع طبیعی ونیروهای یگان حفاظت شهرستان ونماینده حقوقی اداره در پاسگاه انتظامی اسفندآباد حاضر شده و رونوشت اجرائیه دادنامه را به فرماندهی پاسگاه تسلیم نمودندو با حضور فرمانده یگان حفاظت اداره کل وکارشناس حقوقی اداره کل منابع طبیعی ونیروهای یگان حفاظت شهرستان ونماینده حقوقی اداره ویکی از پرسنل پاسگاه انتظامی اسفندآباد درمنطقه عملیات خلع ید شروع نموده ووضعیت اراضی به وضع سابق برگردانده شد واراضی ملی تصرف شده خلع یدوآزادسازی شد.

 

 

همچنین در راستای اجرای تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و حفظ بیت المال و انفال و حفاظت و صیانت از اراضی ملی و همچنین در اجرای دستور دادستان محترم شهرستان ابرکوه مبنی بر رفع تجاوز از اراضی ملی منطقه چاهگیر به مساحت 2000 مترمربع اراضی ملی تحت تصرف، فرمانده یگان حفاظت وکارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی ویگان حفاظت شهرستان و نماینده حقوقی اداره در پاسگاه انتظامی اسفندآباد حاضر شده و رونوشت دستور دادستان محترم را به فرماندهی پاسگاه تسلیم نمودندو با فرمانده یگان حفاظت وکارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی ویگان حفاظت شهرستان و نماینده حقوقی اداره ویکی از پرسنل پاسگاه انتظامی اسفندآباد درمنطقه عملیات رفع تجاوز و اعاده وضع به حال سابق را شروع نموده ووضعیت اراضی به وضع سابق برگردانده شد واراضی ملی تصرف شده خلع یدوآزادسازی شد.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :